ساخت کاردستی های زیبا با مواد اولیه دور ریز و پرت   

تمام مواد اولیه که در ساختن  این قاب عکس به کار رفته تماما خرت و پرت های دور ریز و ظاهرا به درد نخور بودند.

لینک
۱۳٩٠/۱٠/٢ - سحر شایان